www .Kasaba Muhtaç Olacağına Kes سكݣى Ye .com Ümüt Çınar

ANASAYFA
MAKALELER 93 MACİRLERİ


ARNAVUTÇA
Bitki ve Hayvan Adları
ALBANIAN
Plant and Animal Names


KAYNAKÇA

http://www.accobams.org/file.php/918/MOP3.Inf26_Action%20Plan%20Albania.pdf (The Action plan for conservation of Cetaceans in Albanian waters, APAWA, 2006)
http://www.a-d-f.org/dokumenta/RDR%20te%20BB/Domaj_%20Ura%20e%20Lapajve.doc
http://www.amjowels.eu/public/Pubblicazione-zone-umide_albanesi1.pdf (Udhëzues për zonat e lagura bregdetare të Shqipërisë / Guida alle zone umide costiere dell’Albania / Guide to the Coastal Wetlandsof Albania, Progetto AM.JO.WE.L.S.Interreg IIIA Italia-Albania, Maggio 2008)
http://www.anteacement.eu/UserFiles/File/antea/Project_ANTEA_ESIA_APPENDICES.pdf
http://avibase.bsc-eoc.org/checklist.jsp  (Albania Bird Checklist)
http://www.ekolevizja.org/arkiva/gazeta%2060.pdf
http://www.ekolevizja.org/arkiva/gazeta%2061.pdf
http://www.etnobotanica.us/PDF%20files/JEP2002.pdf (Ethnopharmacology of liakra: traditional weedy vegetables of the Arbëreshë of the Vulture area in southern Italy, Andrea Pieroni, Sabine Nebel, Cassandra Quave, Harald Münz, Michael Heinrich, Journal of Ethnopharmacology 81 (2002) 165 -185)
http://faolex.fao.org/docs/pdf/alb20310E.pdf
http://faolex.fao.org/docs/texts/alb67508.doc (Per miratimin e listes se specieve te flores shqiptare, qe vihen ne mbrojtje, 2003)
http://fish.mongabay.com/data/Albania.htm (Freshwater fish of Albania)
http://www.fishbase.gr/Country/CountryCheckList.cfm?c_code=008 (All fishes of Albania)
http://www.fjalor.de/?richtung=&suchtext=Gjarp%EBr   (Online-Wörterbuch Albanisch-Deutsch)
http://www.flag-al.org/Env%20Report%202007.pdf
http://www.geocities.com/agroherbal/bime-shqip.htm
http://www.icbaffi.it/elementarec/progetto/flora%20e%20fauna%20del%20nostro%20territorio.doc (Corso  di  lingua  e  cultura  arbëreshe:  Flora e fauna del nostro territorio , Lucia Cardamone)
http://www.ifms-grammos.gr/enviroment-ecosystems-sq 
http://www.kash.org.al/documents/newspapers/agrobiznesi96.pdf
http://kqyre.net/hpk/documentation/fact_sheets/Cabbage%20fact%20sheet.pdf (Projekti Zvicran për Promovimin e Hortikulturës - Kosovë; Hortimanual Nr. 2 Lakra , koordinatore e publikimit: Magbule Hyseni, Prishtinë)
http://kqyre.net/hpk/documentation/fact_sheets/Carrot%20fact%20sheet.pdf (Projekti Zvicran për Promovimin e Hortikulturës - Kosovë; Hortimanual Nr. 1 Karota , koordinatore e publikimit: Magbule Hyseni, Prishtinë)
http://kqyre.net/hpk/documentation/fact_sheets/Lettuce%20fact%20sheet.pdf  (Projekti Zvicran për Promovimin e Hortikulturës - Kosovë; Hortimanual Nr. 3 Marulja , koordinatore e publikimit: Magbule Hyseni, Prishtinë)
http://kqyre.net/hpk/documentation/fact_sheets/Onion%20&%20Garlic%20fact%20sheet.pdf (Projekti Zvicran për Promovimin e Hortikulturës - Kosovë; Hortimanual Nr. 5 Qepa dhe Hudhra , koordinatore e publikimit: Magbule Hyseni, Prishtinë)
http://kqyre.net/hpk/documentation/fact_sheets/Tomatoes%20fact%20sheet.pdf (Projekti Zvicran për Promovimin e Hortikulturës - Kosovë; Hortimanual Nr. 6 Domatja , koordinatore e publikimit: Magbule Hyseni, Prishtinë)
http://kqyre.net/hpk/documentation/fact_sheets/White%20bean%20fact%20sheet.pdf (Projekti Zvicran për Promovimin e Hortikulturës - Kosovë; Hortimanual Nr. 4 Fasulja , koordinatore e publikimit: Magbule Hyseni, Prishtinë)
http://www.ks-gov.net/mmph/document/shqip/Vlerat_e_trashegimis_natyrore_te_Kosoves.pdf (Vlerat e Trashëgimisë Natyrore të Kosovës, Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Instituti i Kosovës për Mbrojtjene Natyrës, Prishtinë2005)
http://lajme.dervina.com/archive/arkivi_.php?lajmi=2009-1502:237&printo=2009-1502:237 (Llojet e bimeve ne kosove)
http://maschito.altervista.org/maschito/cultura/diz/dizz_pdf/b_kb210_par-1120.pdf (Dizionario della Lingua popolare Arbëreshë)
http://www.miresia.com/reader/miresia57/13.pdf (Gjitarët me xhep)
http://www.miresia.com/reader/miresia58/13.pdf (Gjitarët fluturues: Lakuriqët e natës)
http://www.miresia.com/reader/miresia59/13.pdf (Gjitarët me xhep)
http://www.miresia.com/reader/miresia60/13.pdf (Armadilët dhe përtacët)
http://www.miresia.com/reader/miresia61/13.pdf (Hundëgjatët)
http://www.miresia.com/reader/miresia62/13.pdf (Lemurët fluturues, hundëgjatët e drurëve dhe hundëgjatët  elefant)
http://www.miresia.com/reader/miresia63/13.pdf (Majmunët e botës së re)
http://www.miresia.com/reader/miresia64/13.pdf (Majmunët e botës së re)
http://www.miresia.com/reader/miresia65/13.pdf (Majmunët e botës së vjetër)
http://www.miresia.com/reader/miresia66/13.pdf (Brejtësit e ngjashëm me ketrin)
http://www.miresia.com/reader/miresia67/13.pdf (Brejtësit si ketri)
http://www.miresia.com/reader/miresia68/13.pdf (Hienat)
http://www.miresia.com/reader/miresia69/13.pdf (Sivetët, gjenetat dhe mangustat)
http://www.miresia.com/reader/miresia71/13.pdf (Sivetët dhe gjenetat)
http://www.miresia.com/reader/miresia72/13.pdf (Arinjtë, pandat dhe rakunët)
http://www.miresia.com/reader/miresia73/20.pdf (Arinjtë, pandat dhe rakunët)
http://www.miresia.com/reader/miresia74/17.pdf (Mishngrënësit)
http://www.miresia.com/reader/miresia76/17.pdf (Dreri)
http://www.miresia.com/reader/miresia78/17.pdf (Lepujt e egër, lepujt e butë dhe kunelet)
http://www.miresia.com/reader/miresia80/16.pdf (Enciklopedia e gjitarëve)
http://www.miresia.com/reader/miresia81/16.pdf (Gjedhi i egër dhe antilopat bridredhur)
http://www.moe.gov.al/cms/docs/Doc%20Strateg/SPVB.doc (Konventa mbi Diversitetin Biologjik, Raporti Kombëtar, Strategjia dhe Plani i Veprimit për Biodiversitetin, Redaktorë: Ferdinand Bego & Mynyr Koni; Sponsor: Ndihmat Globale për Mjedisin (GEF); Tiranë, Nëntor 1999)
http://www.moe.gov.al/cms/upload/ligjet%20full/legjislacioni%20per%20mbrojtjen%20e%20natyres/Shtojca%20I%20llojet%20e%20huaja%20invazive-KM-09.doc
http://www.muslumanarnavutluk.com/Arnavut%C3%A7a%20T%C3%BCrk%C3%A7e%20S%C3%B6zl%C3%BCk%202.pdf (Arnavutça-Türkçe Sözlük-2: F-L)
http://www.parksnap.eu/napdb/butrinti-national-park-albania
http://www.qpz.gov.al/doc.jsp?doc=docs/Urdher%20Nr%20146%20Dat%C3%AB%2010-05-2007.htm
http://www.rec.org/albania/Draft-ligji%20faunes-13.5.2008.doc (Për mbrojtjen e faunës së egër, 2008)
http://www.rec.org.mk/Proekti/Green%20Pack/PDFsCD.AL-MK/04-01AL.pdf (Nevoja për Natyrën, Kliment Mindjov)
http://www.rec.org.mk/Proekti/Green%20Pack/PDFsCD.AL-MK/04-02AL.pdf (Shumëllojshmëria biologjike në luginën e lumit)
http://www.shkenca.org/pdf/gjuhe/f_i_botanikes.pdf (Fjalorthi i botanikës nga FGJSSH (1980), Mr. Agim Spahiu, 10 mars 2009)
http://www.shkenca.org/pdf/gjuhe/f_i_zoologjise.pdf (Fjalorthi i zoologjisë nga FGJSSH (1980), Mr. Agim Spahiu, 10 mars 2009)
http://www.shkpkk.org/mat/Nr84.pdf (Bimë të egra mjekësore, ngjyruese dhe të ngrënshme në Theth, nga Luigj Shyti)
http://shqip.fjalor.de/index.php (Online-Wörterbuch Albanisch-Deutsch)
http://sq.wikipedia.org/wiki
http://www.uni-pr.edu/syllabuset/f-fbv/Syllabusi%20PDF/mbrojtje%20e%20bimeve/Syllabuset-Departamentet%20e%20te%20gjitha%20viteve.pdf
http://untreaty.un.org/unts/1_60000/10/35/00019726.pdf (Agreement concerning plant quarantine and the control of plant diseases and pests. Signed at Tirana, on 20 May 1957)
http://vargmal.org/dan42n
http://vinc.s.free.fr/IMG/albsdkarabarunreport_herpetofauna.doc (Herpetofauna in the Karaburun Area, Prof. Dr. Idriz Haxhiu)
http://vinc.s.free.fr/IMG/albsdllogarareport_herpetofauna.doc (Herpetofauna in the Llogara area,  Prof. Dr. Idriz Haxhiu)
http://vinc.s.free.fr/IMG/albsdorikumreport_herpetofauna.doc (Herpetofauna in the Orikum Area, Prof. Dr. Idriz Haxhiu)

ZOONYMY Arnavutça Hayvan Adları / Albanian Animal Names

THERIONYMY Arnavutça Memeli Adları / Albanian Mammal Names

ORNITHONYMY Arnavutça Kuş Adları / Albanian Bird Names

HERPETONYMY Arnavutça Kurbağa ve Sürüngen Adları / Albanian Amphibian and Reptile Names

ICHTHYONYMY Arnavutça Balık Adları / Albanian Fish Names

ENTOMONYMY Arnavutça Böcek Adları / Albanian Insect Names

ARACHNONYMY Arnavutça Örümceksi Adları / Albanian Arachnid Names

CARCINONYMY Arnavutça Kabuklu Adları / Albanian Crustacean Names

ARTHROPODONYMY [other] Arnavutça Eklembacaklı Adları / Albanian Arthropod Names

MALACONYMY Arnavutça Yumuşakça adları / Albanian Mollusc Names

HELMINTHONYMY Arnavutça Solucan Adları / Albanian Worm Names

MYCONYMY Arnavutça Mantar Adları / Albanian Fungus Names

PHYTONYMY Arnavutça Bitki Adları / Albanian Plant Names

VIRONYMY Arnavutça Virüs adları / Albanian Virus Names

BIONYMY Arnavutça Bitki ve Hayvan adları / Albanian Plant and Animal Names
ANASAYFA
MAKALELER 93 MACİRLERİ